TAJNE KOJE JE OTKRIO BEDIUZZAMAN SAID NURSI O VEKU U KOJEM ŽIVIMO

 

Pre nego ga je Bog uzeo u Svoju milost 1960. godine, Bediuzzaman Said Nursi, mudžaddid (renovator Islamskog mišlenja) 13. Veka po Hidžri, proveo je svoj celi život pozivajući ljude da veruju u Boga i da žive u skladu s moralnim vrednostima Kur'ana. Mnogo je propatio na tom putu, ali je uvek bio zadovoljan svojim životom i suočavao se sa svim poteškoćama na koje je nailazio s velikom pokornošću, hrabrošću, verom i radošću. Njegova kolekcija „Risale-i Nur“, komentar Kur'ana, je puna mudrih učenja koja jasno ukazuju na njegovu ljubav prema Bogu, njegovu duboku veru i njegovu posvećenost religiji.

Bediuzzaman je učenjak koji je, uz to što je imao jaku veru, također posedovao i tajno znanje o događajima koje mu je otkrio Svemogući Bog. Mnogi takvi događaji su se dogodili za vreme našeg života.

Bediuzzaman Said Nursi je opisao na koji će način  satanski sistem povećati svoj utecaj u 40 do 50 godina nakon njega i kako će se progoni i mučenja muslimana pojačati: “U ovo vreme, ljudski greh ne ostaje samo jedan greh, nego ponekad raste i množi se na stotine. (...) U OVO VREME, A POSEBNO 40 DO 50 GODINA POSLE, zlo i izopačenost neće ostajati samo na počinitelju; PRAVA MOŽDA I NEKOLIKO MILIONA MUSLIMANA ĆE BITI KRŠENA. MNOGI ĆE SE PRIMERI POKAZATI ZA 40 DO 50 GODINA.“ (Period pisanja “starog Saida” , Hudba iz Damaska, str. 350-1)

Baš u toj hudbi Bediuzzaman je dao važne izjave o stanju islamskog sveta za 40 do 50 godina nakon što učitelj biva pozvan u Mislost Božiju 1960. godine, što ukazuje na datume:

1960 + 40 = 2000
1960 + 50 = 2010.

Zaista, u skladu s datumima, jasno i čudesno ispripovedanih od Bediuzzaman Said Nursi-ja utecaj satanističkog sistema se povećao tokom 2000-tih godina. Od ranih 2000-ih islamski svet je bio pod utecajem ozbiljnih problema kao što su sukobi, bezvlašće, teror i pogubljenja nevinih, što ukazuje na to da je Sotona na djelu. Muslimanske zemlje, specijalno Afganistan i Irak, bile su napadnute i tiranski despoti su činili strašne okrutnosti tamo.

Njegovo predviđanje događaja iz 1971. godine

Na osnovu „abdžad proračuna“ Kur'anskih ajeta Bediuzzaman je prorekao događaje koji su se desili 1971. godine, 20 godina unapred, i svi su se oni obistinili kasnije.

„Abdžad proračun“ na osnovu 3. ajeta sure al-Falaq, koji glasi “ i od zla mrkle noći kada razastre tmine,“ otkriva datum u 1971. godini, a  Bediuzzaman Said Nursi o 1971. godini kaže sledeće:

“Ako se saberu, daju 1971, i obaveštavaju o nekom groznom zlu na taj datum. Ako se uzroci toga, koji danas postoje ne otklone, udarac će zasigurno biti strašan.“ (Zrake/Plodovi vere – Jedanaesta tema - str.289)

1971. godine Turska je bila na ivici vojnog puča, izdat je proglas i ovi su događaji imali ogroman utecaj na društvenu i političku istoriju države. Pratio ih je period bezvlašća, straha i terora. Bediuzzaman Said Nursi napisao je svoje „Zrake rasprava“ izmedju 1936. i 1949. godine. Znači, učitelj je prorekao društvene događaje koji su se dešavali 1971. godine, odnosno oko 30 godina unapred, i sve što je rekao se ostvarilo.

Njegovo proricanje formiranja Evropske unije i radosna vest o prevladavanju islamskih moralnih vrednosti koje će uslediti

U svom djelu “Munazarat,” (Rasprave) napisanim 1911. godine, Bediuzzaman  je prorekao osnivanje Evropske unije, čiji su temelji postavljeni tek 46 godina kasnije:

“U to vreme stari Said je rekao: ‘OSMANSKA VLADA JE TRUDNA EVROPOM. ONA će IZRODITI NEŠTO KAO EVROPU. A Evropa je trudna islamom; i donet će na svet islamsku državu.  On je ovo rekao šejhu Bahidu. On je kasnije lično rekao: „Ja to potvrđujem.“ (Munazarat, str. 147)

Proričući Evropsku uniju, Bediuzzaman je također prorekao prevlast islamskih moralnih vrednosti pred kraj sveta:
„EVROPA JE TRUDNA ISLAMOM; I DONET ĆE NA SVET ISLAMSKU DRŽAVU.“ (Munazarat, p. 147)

On je znao da će komunizam pasti

Još jedno Bediuzzamanovo predkazanje tiče se pada komunizma i SSSR-a, skoro 80 godina nakon njegova života. Said Nursi je prorekao ovaj događaj, toliko unapred da to tada niko ne mogao zamisliti, obraćajući se jednom ruskom vojniku:

“Tri će se svetla upaliti jedno iza drugog u islamskom svetu Azije. Tri senke s tvoje strane na svako od njih bit će bačene. TRI DESPOTSKE ZAVESE ĆE PASTI I SNIZATI SE, I JA ĆU DOĆI I IZGRADITI SVOJU ŠKOLU OVDE.“

Ruski vojnik je rekao:
„Zapanjen sam tvojim optimizmom“
Bediuzzaman je odgovorio:
„A ja sam zapanjen tvojim razmišljanjem. Da li zaista misliš da je ova zima večna? Svaka zima ima proleće, i svaka noć ima zoru.“ („Nepoznati aspekti Bediuzzamana Saida Nursija“, str. 144, Nesil Yayınevi)

Bediuzzaman je znao unapred datum svoje smrti i da će njegov grob biti tajna
 
U svojoj poemi „Eddai“ („Onaj koji preklinje“) napisanoj 1920. godine Bediuzzaman Said Nursi je napisao detaljan datum svoje smrti i kako će njegov grob biti srušen ubrzo nakon toga. Abdžad vrednost naziva poeme, „Eddai“, je 86, toliko godina je imao kada je umro.

“Moj uništeni grob u kome se nakupilo 79 mrtvih Saida sa svojim gresima i tugama.“

Termin “sedamdeset devet mrtvih“ odnosi se na hidžretsku godinu 1379. Učitelj je umro te godine.
“Osamdeseti je spomenik nad grobom;“

 Kako je opisano ovim rečima, učiteljev grob je uništen ubrzo nakon njegove smrti, 1380. hidžretske godine i njegovi su ostaci premešteni na drugo mesto.

Učitelj je „Eddai“ napisao nekad između 1918. i 1920. godine. Dakle, Božijom voljom i milošću, on je saznao vreme svoje smrti 40 godina unapred.

Pri tome, na stranici 186 njegove knjige „ Barla Postskriptum“, u pismu njegovu učeniku Hafi Aliju stoji: „... sluga Kur'ana 14. veka služio je Kur'anu neposredno i bez izuzetka od devete do šezdesete godine...“ Učitelju je bilo 60 godina kada je pismo napisano. A iznad reči „šezdeset“ učitelj je napisao reči „osamdeset šest“ svojim rukopisom. Time je predvidio, 26 godina unapred, da će živjeti i služiti Kur'anu do OSAMDESET ŠESTE GODINE.

Nagoveštaji Bediuzzamana Saida Nursija
o 1980-im i 1990-tim godinama
 
U svojoj slavnoj hudbi u Umadžadskoj džamiji u Damasku 1911. godine Bediuzzaman je obavestio o važnim datumima za pojavljivanje Hazreti Mahdija (as) i razdoblju kada će on biti aktivan:

[13]71, SUNCE ĆE IZAĆI (al-Fajr as-Sadiq) ILI ĆE POČETI DA IZLAZI. ČAK I AKO JE OVO SAMO POČETNA CRVEN NA HORIZONTU (al-Fajr al-Kazib), ZA 30 ILI 40 GODINA AL-FAJR AS-SADIQ ĆE SE POJAVITI. (Hudba iz Damaska, str. 23)

Said Nursi je naglasio vreme u periodu od 30 do 40 godina nakon 1371. godine po Hidžri

1371 + 30 = 1401 = 1980, vreme dolaska Hazrati Mahdija (as)
1371 + 40 = 1411 = 1990

Trideset godina nakon 1371. hidžretske godine, što je jednako 1400. godini po Hidžri, ili  1980. po gregorijanskom kalendaru, je datum koji je dao Poslanik (savs) za dolazak Hazreti Mahdija (as). 1990-te su godine kada je Hazreti Mahdi aktivan.
 

Bediuzzamanove napomene o 2001. godini

U sledećim delovima Hudbe iz Damaska Bediuzzaman govori o 2000-tima, periodu od 50 godina ili polovini veka, nakon hidžretske 1371. godine.

“... On je poslan na osam frontova osmorice neprijatelja. Počeo je da ih odbija, AKO BOG DA, ON ĆE IH SMRVITI ZA POLA VEKA.“ (Hudba iz Damaska, str. 25)

Hidžretska 1371 + 50 = Hidžretska 1421, ili 2001 po gregorijanskom kalendaru.
2000-te su veoma važno vreme, kada će Hazreti Mahdi (as) intelektualno utišati ateistički ideološki sistem na temelju naučno pribavljenih sredstava, filozofeije i civilizaceije.

Bediuzzaman Said Nursi opisao je internet godinama unapred

Svojim rečima, napisanim 1929. godine, Bediuzzaman Said Nursi govori o internetu koji se počeo koristiti 1980-ih godina.
… u vrlo kratkom vremenskom razdoblju TO se širi; bezbroj različitih razmena, centara, svakovrsnih premnika i odašiljača, telefona, telegrafa i radija u svetu tako da bi svaki od njih mogao izvesti te bezbrojne radnje istovremeno... (Reči/Trinaesta Reč – Druga stanica - str.174

U ovom odlomku Bediuzzaman govori o naprednoj tehnici koja će obavljati sve funkce tehnološke opreme kakva je wireless, telegraf i radio. Jasno je da se u ovom odlomku Bediuzzaman osvrće na internet koji se počeo koristiti tek 50 godina nakon njegovog života.

Bediuzzaman je prorekao dolazak Hazreti Mahdija (as) 1400-ih po Hidžri, veke nakon njegova života

U svim njegovim izjavama koje su iznesene u različitim periodima, Bediuzzaman govori o 1400-tim  hidžretskim godinama kao o vremenu dolaska Hazreti Mahdija (as). U drugom pasusu Bediuzzaman  kaže da će se Hazreti Mahdi (as) pojaviti 1400 godina nakon perioda blagoslova:

“[ONI] PRETPOSTAVLJAJU ČINJENICU KOJA ĆE SE DOGODITI U BUDUĆNOSTI, ZA NEKIH HILJADU I ČETIRISTO GODINA, DA JE BLIZU NJIHOVA VEKA …” (Reči, Dvadeset četvrta reč: Treća zraka, Osmi princip, str. 318)

Kao što Bediuzzaman  kaže, „1400 godina nakon vremena Ashaba“ jednako je početku hidžretskih 1400-tih ili 1979.-1980. godini po gregorijanskom kalendaru.

U svojoj hudbi, kad je govorio pred 10,000 ljudi u Abadžadskoj džamiji u Damasku 1327.  godine,  Bediuzzaman  je govorio o budućnosti islamskog sveta nakon hidžretske 1371. godine. Spomenuo je vreme borbe očekivanog Mahdija dajući različite datume o vremenu pred kraj sveta.

Bediuzzaman daje sledeće datume o početku rada Hazreti Mahdija (as) i njegovoj intelektualnoj pobjedi nad ateističkim razmišljanjima:

„Istina u hudbi iz Damaska o pogledu na islamski svet nakon 1371... možda ne sada ali 30-40 godina kasnije,  kako bi potpuno sakupio nauku i znanje koje mu je potrebno kroz um etnost, nauku i veštine, dobrobiti civilizace i one tri sile, i da bi prevazišao devet prepreka, On je poslao naklonost za istraživanjem istine, umjerenosti i ljubavi ljudskih bića na frontovima tih devet neprijatelja. Božijom voljom, on će ih poraziti nakon pola veka. (Hudba iz Damaska, str. 25)

U ovom obraćanju u Damasku on upućuje na događaje koji će se desiti nakon 1371. hidžretske godine i kaže da će Hazreti Mahdi (as) započeti svoj rad 30-40 godina nakon 1371. godine. Ovaj se datum izjednačava sa 1401-1411 po Hidžri, ili  1980-1990. godinom po gregorijanskom kalendaru.

U drugom delu istog obraćanja Bediuzzaman  kaze da će Hazreti Mahdi (as) intelektualno ušutkati ateistički ideološki sistem koristeći se sredstvima koje je obezbjedila nauka, znanje i civilizacija. On daje datum za tu intelektualnu superiornost u rečima: „pola veka nakon 1371. godine.“ To znači 1421. hidžretske godine ili 2001. godine po gregorijanskom kalendaru.

Još jedna izjava Bediuzzamana u pogledu vremena pred kraj sveta kaže:
[13]71, SUNCE JE POČELO DA IZLAZI (al-Fajr as-Sadiq) ILI ĆE POCETI DA IZLAZI. ČAK IAKO JE OVO SAMO POČETNA CRVEN NA HORIZONTU (al-Fajr al-Kazib), ZA 30-40 GODINA AL-FAJR AS-SADIQ ĆE SE POJAVITI. (Hudba iz Damaska, str. 23)

Godine kada će se prava zora (al-Fajr as-Sadiq) pojaviti, prema Bediuzzamanu su:

1371 + 30 = 1401 = 1981
1371 + 40 = 1411 = 1991

Prema ovoj analizi Bediuzzamana, ateizam i materijalistička filozofija, ideje koje pretstavljaju laž nasuprot istine, će početi da se raspadaju u periodu 1981. do 1991. godine i bit će potpuno ušutkane i ideološki raspršene 2001. godine (samo Bog zna istinu).
Još jedan pasus Bediuzzamana Saida Nursija o dolasku Hazreti Mahdija (as) glasi:

„Postoje takve intelektualne tendencije da, čak iako ta osoba KOJA JE ISTINSKI  OČEKIVANA I DOĆI ĆE ZA STOINU GODINA, dođe u to vreme... (Kastamonu Postskript, str. 57)

Bediuzzaman Said Nursi govori o Hazreti Mahdiju (as) rečima „ osoba koja je istinski očekivana i doći će za stotinu godina“ i naglašava da se on još ne pojavio u njegovo vreme. Pri tome, on kaže da je to onaj koga čekaju muslimani i da će doći sto godina nakon njegovog života. Bediuzzaman je živo 1300-ih po Hidžri. Dakle, vek/sto godina nakon nega, 1400-ih po Hidžri, je doba kada će se Hazreti Mahdi (as) pojaviti.

Sve ove informace pokazuju da je Bediuzzaman bio veliki učenjak i blagoslovljeni pojedinac/evlija. Bog ga je nadahnuo da predvidi mnoge stvari koje se dešavaju u naše vreme. I kao što kaže u svojim djelima, Božijim dopuštenjem, Hazreti Mahdi (as) će se pojaviti u ovom veku, „proljeće islama ili Islamska unija će nastati i moralne vrednosti islama će prevladati na svetu.

Bediuzzaman Said Nursi pridobio je ljubav hiljada muslimana svojim izuzetnim vrlinama i iskrenim zalaganjem. Svi koji su ga poznavali bili su zadivljeni njegovom iskrenošću i prijateljstvom koje se oslikavalo u toploti verskih moralnih vrednosti, i gajili su veliku i iskrenu ljubav prema njemu u svojim srcima. Iako je prošlo mnogo godina od njegovog odlaska, još ga se sećaju s ljubavlju oni koji su ga poznavali ili oni koji ga nikad nisu upoznali ali su pročitali bar jedno njegovo delo.

Značajan doprinos „Risale–i Nur-a“ islamskom svetu


Bediuzzaman Said Nursi godinama je propovedao postojanje Boga i moralne vrednosti Kur'ana s velikom upornošću. Njegove pismene i usmene hudbe/propovedi su bile uzrok da se mnogi nekada nepažljivi ljudi predaju Bogu, da steknu dublju veru i da odluče da žive na način  kojim će On biti zadovoljan. Nastavio je sa svojom svetom dužnošću čak i nakon svoje smrti preko „Risale-i Nur-a,“ a taj rad traje i danas. Bediuzzaman je skupljao bit Kur'ana u svojoj duši, imao je senzibilitet da sazna istinu i sve sitne detalje događaja, raspravljao je o svemu o čemu je saznavao unutar sebe ali je i ono za što je mislio da će ljudima trebati, najmudrijim i najiskrenijim jezikom pretakao u svoje knjige. Prema tome, svaki red „Risale-i Nur-a“ se odražava jako daleko. U ovim djelima ljudi moraju uočiti mudrost i izvući lekce iz njih. Zaista, svako ko ih čita otvorenog srca lako će uočiti rešenja za bilo kakve pogrešne ideje koje mu se mogu javiti i upoznati se sa stvarima koje su mu nepoznate kroz ova djela. Po Bediuzzamanovim ličnim rečima “Risale-i Nur na brzinu leči ljude koji su duhovno ranjeni i u potrazi za istinom.”

Gdin. Adnan Oktar prenosi: “Bediuzzaman je predvidio događaje iz 1971. godine,  20 godina unapred”

ADNAN OKTAR: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Utičem se Bogu od prokletog Sotone. U ime Boga, Milostivog, Samilosnog. „Reci: „Utječem se Gospodaru svitanja, od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje seje, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!“ (Sura al-Falaq) „Kul e’uzu bi rabbil felek. Min šerri ma halek. Ve min šerri gasikin iza vekab. Ve min šerri–n–neffasati fil ‘ukad. Ve min šerri hasidin iza hased“

Pogledajte, ovdje Bediuzzaman kaže; “Da, bez podvojavanja, 'zlo'  (šerri) čini 500, i 'od' (min) je 90.  Brojni ajeti govore o budućnosti, kao što tvrde i imam Ali (neka mu se Bog smiluje) i Ghawth al-A'zam (k.s.) koji su aludirali na oba naša veka i ta vremena u njihovim predviđanjima budućnosti, vidjeli su oba ta veka i prorekli potpuno isto. Ako 'gasikin' čini 1161 a 'iza vekab' čini 810, reči „gaskin iza vekab“ ne ukazuju na ta vremena nego na značajna materijalna i nematerijalna zla tih vremena. Ako ih se sabere čine 1971 i otkrivaju informacije o nečemu veoma zlom u to vreme. Ako se ne ispravi ono što je danas zasađeno, udarci će sigurno biti strašni.“ Bediuzzaman to kaže za “komunističku anarhiju koja je počela 1971. godine”

Utičem se Bogu od prokletog Sotone. U ime Boga, Milostivog, Samilosnog. “... onima koji ne veruju – zaštitnik je Sotona.” (Sura al-Baqara, 257) “Waallatheena kafaroo,” on ovde govori o rečima Svemogućeg Boga. Bediuzzaman kaže da je abadžad proračun reči „šejtan“, što znači lažni intelektualni koncept, daje datum 1417. hidžretske godine ili 1997. godine po gregorijanskom kalendaru. On kaže da će u  to vreme lažni ateistički sistem, u Dedžalovoj službi, postati ekstremniji i nasilniji širom sveta. Bediuzzaman također govori i o događajima u Turskoj u tom vremenu. Dogodio se puč 28. februara 1997. godine, kao što znate. Bediuzzaman se u svojim obraćanjima također osvrće i na to. Muslimani su bili u veoma teškom stanju u to vreme. Činjena im je teška nepravda. On se i na to osvrće. (25. september 2011. A9 TV)

2012-09-26 10:41:24

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."