NEMA SPOMENA EVOLUCIJE U KUR'ANU

 

„Šta vam je, zašto se Božije sile ne bojite, a On vas postepeno stvara?!“ (Sura  Nuh, 13-14)

„Zar je to davno bilo kad čovek nije bio spomena vredan?“ (Sura  al-Insan, 1)

„Mi čoveka od smjese semena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi;“  (Sura  al-Insan, 2)

„I reče mu drug njegov, dok je s njim razgovarao: "Zar ne veruješ u Onoga koji te je od zemlje stvorio, zatim od kapi semena, i najzad te potpunim čovekom učinio?“   (Sura  al-Kahf, 37)

„O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje – pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi semena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, da vam pokažemo moć Našu! A u materice smeštamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da posle do muževnog doba uzrastate; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno;“  (Sura  al-Haj, 5)

„On vas stvara od zemlje, zatim od kapi semena, zatim od ugruška, zatim čini da se kao dojenčad rađate, i da do muževnog doba stignete, i da starci postanete – a neki od vas umiru pre – i da do suđenoga časa poživite kako biste mogli shvatiti.“ (Sura  Ghafir, 67)

„od kapi semena kad se izbaci;“  (Sura  al-Najm, 46)

„i kad je anđelima/melekima Gospodar tvoj rekao: "Stvoriću čoveka od ilovače,“ (Sura  al-Sad, 71)

„A kada Gospodar tvoj reče anđelima/melekima: "Ja ću na Zemlji namesnika postaviti!" – oni rekoše: "Zar će Ti namesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolevati? A mi Tebe veličamo i hvalimo i, kako Tebi dolikuje, štujemo." On reče: "Ja znam ono što vi ne znate." (Sura  al-Baqara, 30)

„On vas od jednog čoveka stvara – a od njega je drúgu njegovu stvorio – i On vam je dao osam vrsta stoke; On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Bog, Gospodar vaš, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se onda odmećete?“   (Sura  az-Zumar, 6)

„Reci: "On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!"  (Sura  al-Mulk, 23)

„i na njima Mjesec svetlim dao, a Sunce svtiljkom učinio?“(Sura Nuh, 16)

“Bog vam je Zemlju učinio ravnom, „  (Sura  Nuh, 19)

„"Gospodar vaš i Gospodar vaših davnih predaka" – reče Mojsije.“ (Sura  ash-Shu‘ara’, 26)

„drugog boga osim Njega nema; On život i smrt daje – Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih!“ (Sura  ad-Dukhan, 8)

„Vi niste bili prisutni kada je Jakovu/Jakubu smrtni čas došao i kada je sinove svoje upitao: "Kome ćete se, posle mene, klanjati?" – "Klanjaćemo se" – odgovorili su – "Bogu tvome, Bogu tvojih predaka Abrahama/Ibrahima i Jišmaela/Ismaila i Isaka/Ishaka, Bogu jednome, i mi se Njemu pokoravamo!"  (Sura  al-Baqara, 133)

„Bog vas od zemlje poput bilja stvara, zatim vas u nju vraća i iz nje će vas, sigurno, izvesti.“  (Sura  an-Nuh, 17-18)

„Gospodar tvoj stvara šta hoće, i On odabira. Oni nemaju pravo birati. Hvaljen neka je Bog i vrlo visoko iznad onih koje s Njim izjednačuju!“ (Sura  Sura  Al-Qaşaş , 68)

„Hvaljen neka je Bog, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji anđele/meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje šta hoće, On, uistinu, sve može.“ (Sura  al-Fatir, 1)

„Vama je poznato ono šta se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogrešili, kao i to da smo im Mi rekli: "Budite majmuni prezreni!" Savremenicima i pokolenjima njihovim to smo učinili opomenom, a poukom onima koji se boje Boga.“  (Sura  al-Baqara, 65-66)

„Reci: "Hoćete li da vam kažem koji su gori od takvih i koje će Bog još teže kazniti? Oni koje je Bog prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio, oni koji su se Sotoni klanjali – njih čeka najgore mjesto, jer oni su najdalje s Pravoga puta odlutali."  (Sura  al-Maida, 60)

2012-08-09 10:26:43

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top