< <
9 / total: 19

Kako Su Prema Evolucionističkoj Priči Bića Evoluirala?

Na osnovu teorije evolucije, bića su evoluirala tokom vremena, ili drugim rečima, ona su se razvijala i pokazivala druge osobine, a onda su se pretvarala u druga bića. Na primer, u skladu sa verovawem evolucionista, gmizavci su, kao rezultat nekih događaja, evoluirali u ptice. Ali, kakvi su to događaji, za koje oni tvrde da postoje, koji su uticali na gmizavce?

Evolucionisti veruju da se evolucija odigrava kao rezultat dva odvojena događaja koji se dešavaju istovremeno, a koji se zovu “mutacija” i “prirodna selekcija”. U suštini, to nije logično verovawe i nema nikakvu naučnu osnovu. Možda ćeš pitati zašto? Da vidimo zajedno?

Šta misliš, može li jagwe, qubičica, trešwa, zec, pčela, diwa, mačka, pas, veverica, ruža, šqiva, jagoda, riba, slon, žirafa ili lav da nastanu iz tog bureta. Može li neka osoba koja može da misli kao ti, koja se igra kao ti, koja se raduje kao ti, koja voli da sluša lepu muziku kao ti, da čita kwige kao ti, da nastane iz tog bureta?

Šta Je To Prirodna Selekcija?

Najprostije objašwewe za prirodnu selekciju glasi: Najjači među bićima nastaviće da žive, dok će slabiji izumirati. Da to objasnimo pomoću sledećeg primera: Krdo jelena stalno napadaju neke zveri. U tom slučaju, jeleni će početi brzo da trče i samo najbrži i najjači jeleni uspeće da prežive. Tokom vremena, slabi i spori jeleni potpuno će nestati, pošto će ih wihovi napadači istrebiti. Tada će preživeti samo najzdraviji i najjači jeleni. Posle određenog vremena, krdo jelena biće sastavqeno samo od snažnih jelena.

doğal seleksiyon

Antilopa Beži od Geparda

Nikakve Promene Neće Nastupiti

Kod Slonova Koji Trče Slonovi Se Neće Pretvoriti u Tigrove !!!

 

Oparin

Događaji koje smo do sada spomenuli su tačni. Međutim, oni nemaju nikakve veze sa evolucijom. Ali, evolucionisti će i daqe uporno tvrditi da će se jedinke iz krda jelena, nakon stalnog evoluirawa, pretvoriti u drugo biće, u žirafu, na primer. TO JE POGREŠNO! Bez obzira koliko da je jelen brz, on ne može da se pretvori u drugo biće, u jednog lava ili jednu žirafu, na primer. To se može dogoditi jedino u bajkama.

kurbağa

Ti si sigurno čitao onu bajku u kojoj se žaba pretvorila u princa. Dakle, žaba može da se pretvori u princa jedino u bajkama. Međutim, u stvarnom životu nemoguće je da se jelen pretvori u lava ili neko drugo biće. Pored toga, evolucionisti, od kojih su mnogi stariji profesori, ipak veruju u takvu priču. Znaš na šta to liči? To je kao kada bi neki dečak čuo bajku u kojoj se žaba pretvorila u princa, i onda uhvatio žabu i poqubio je, a zatim čekao da ona postane princ.

Možemo zakqučiti sledeće: Prirodna selekcija nikada ne može da promeni jednu vrstu životiwa (jelena) u drugu vrstu životiwa (lava ili žirafu, na primer). Ona jedino može da deluje na jednu grupu životiwa, kao što je krdo jelena, da postanu jači.

Šta Je To Mutacija?

Mutacije su negativne promene koje se odigravaju u telima bića. Zračewe ili neka hemijska jediwewa mogu da izazovu mutacije. Delovawe zračewa i nekih he-mijskih jediwewa na bića uvek su štetna. Na primer, pre oko 65 godina, tokom Drugog svetskog rata, bačena je atomska bomba na grad Hirošimu u Japanu. Atomska bomba oslobađa zračewe koje se širi na sve strane i uzrok je velikog uništewa qudi. Zračewe doprinosi da većina qudi ili teško oboli ili umre. Pored toga, ono uništava neke sisteme u qudskom organizmu, što daqe čini da se wihova deca rađaju bolesna ili kao invalidi.

penguen yavruları

When penguins go hunting, they leave their young in this position. The young penguins that keep close together don't become cold.

Sledeći takav događaj desio se u gradu Černobiq 1986. godine. U tom gradu dogodila se eksplozija u nuklearnoj elektrani koja je izazvala zračewe kojim je bio zahvaćen ceo grad i wegova okolna područja. Slično kao i u Japanu, qudi koji su u tom gradu živeli, kao i wihova deca, postali su invalidi ili su umrli od posledica zračewa.

Sve slike koje vidiš pokazuju kako qudi i druga bića gube svoja svojstva, jer su pretrpeli mutacije prouzrokovane delovawem zračewa.

Možda ćeš se pitati kakve to veze ima sa našom temom? Već smo ranije istakli da evolucionisti tvrde da se bića pretvaraju u druge vrste i da je to način na koji ta bića evoluiraju. Na primer, oni tvrde da su se ribe pretvorile u žabe.

mutasyon mutasyon

Mutacije su štetne pro-mene koje su prouzrokovale rađawa ovakve dece.

Jagwe koje se ojagwilo sa tri noge kao posledica mutacije.

Ako pitaš, kako riba može da se pretvori u žabu, oni će ti odgovoriti: Jednoga dana kod riba su nastupile mutacije, što znači da su one doživele nešto slično onome što su doživela deca u Japanu ili Černobiqu koja su bila izložena zračewu.

Telo riba je, kao rezultat tih mutacija, doživelo određene promene i jednoga dana pojavila se žaba, a kasnije i krokodil, koji su nastali od tih riba!

Ovakva tvrdwa je besmislena. Pored toga, kao što smo već naglasili, mutacije uvek nanose štetu bićima. One čine da bića postanu veoma bolesna ili da uginu. Ipak, teorija evolucije i daqe tvrdi da su mutacije učinile da ribe evoluiraju i da se pretvore u gmizavce. Zaista je neobična čiwenica koja otkriva u šta sve neki qudi mogu da veruju.

mutasyon

Qudi čija su stopala deformisana, što je opet posledica mutacija.

Kada bi mutacije bile korisne, svi oni koji su preživeli događaj u Černobiqu evoluirali bi u mnogo naprednija bića posle dejstva zračewa. U stvari, svako od ovih bića doživelo je negativne posledice događaja u Černobiqu, a negativni efekti tog događaja tek će se pokazati.

Evolucionističke tvrdwe možemo da uporedimo sa sledećim primerom: Ako bi u jednoj ruci imao sekiru, i wom počeo da udaraš po crno-belom televizoru, da li bi iz tog posla mogao da dobiješ televizor u boji? Naravno da ne! Ako bi televizor slučajno udario sekirom, dobio bi razbijenu kutiju. Kao što slučajni udarac sekirom stvara oštećewe, tako i mutacije oštećuju bića.

evrim

Ako Удариш Секиром Crno-Бели Televizor . .

. . Добићеш Телевизор U Boji !!?

To Nije Istina ! Moj Телевизор Tako Samo Може Biti Uništen !

Kao što vidiš, mutacije ne mogu jedno biće da pretvore u neko drugo, kao što to tvrde evolucionisti.

Da zakqučimo šta smo do sada uočili: Evolucionisti tvrde da je jedna grupa organizama evoluirala u drugu grupu organizama. Oni kažu da je do takvih promena došlo usled delovawa dva procesa - mutacija i prirodne selekcije. Međutim, upravo smo videli da ni prirodna selekcija ni mutacije ne mogu pozitivno promeniti osobine organizama. Štaviše, mutacije stvaraju oštećewa kod organizama, kao što smo na slikama videli.

karınca

Fosil mrava koji je navodno star 100 miliona godina. Kao što vidiš, mravi koji su navodno stari 100 miliona godina bili su isti kao i današwi mravi. To znači da nisu evoluirali!

 

9 / total 19
Knjigu “Deco Darvin Nije Znao Istinu” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top