< <
15 / total: 19

Evolucionistička Priča o Qudima

Tvrdwe koje iznosi teorija evolucije ovde se ne završavaju. Ona tvrdi da su qudi evoluirali od majmuna, odnosno da su majmuni čovekovi preci.

Međutim, ni Darvin, niti bilo koji drugi evolucioni-sta, nemaju nikakav dokaz kojim bi mogli da potkrepe ovu svoju tvrdwu. Takva tvrdwa je potpuno besmislena.

pinokyo

U suštini, razlog zbog kojeg propagiraju jednu takvu teoriju ogleda se u ciqu da qudi zaborave da ih je Bog stvorio. Ako qudi poveruju da su slučajno nastali i da su wihovi preci bile životiwe, tada neće osećati nikakvu odgovornost prema Bogu. U stvari, to će doprineti da zabo-rave sve duhovne i moralne vrednosti, i da postanu sebična bića okrenuta iskqučivo sebi. Sebični qudi gube divna osećawa kao što je qubav prema otaxbini, svome narodu i svojoj porodici. Kao što vidiš, evolucionisti pokušavaju da qude udaqe od ovakvih osećawa privrženosti i zato forsiraju teoriju evolucije. Wihov ciq je da učine da qudi zaborave Boga. S takvim ciqem svima govore: “Bog te nije stvorio. Ti si postao od majmuna, to jest, ti si samo napredna životiwa.”

Bog je stvorio qude. Kada se čovek uporedi sa drugim bićima, on ostaje jedino stvorewe koje može da priča, razmišqa, raduje se, odlučuje; on ima inteligenciju, može da stvara civilizaciju i komunikaciju. Bog je sve ove osobine podario qudima.

Nijedan majmun, niti bilo koje drugo stvo-rewe, ne može da govori, razmišqa ili odlučuje na način kao što to mi qudi možemo.

Evolucionisti Ne Mogu Da Dokažu Da Su Quid Postali Od Majmuna

garfield

Qudi su oduvek bili qudi, a mač;e oduvek mačke

Za nauku je veoma važno da ima i iznese “dokaz”. Ako izneseš neku tvrdwu i želiš da u wu i drugi veruju, tada treba da ponudiš i neki dokaz. Na primer, upoznaješ se sa nekim čovekom i kažeš mu: “Ja se zovem Marko.” Taj čovek može da kaže: “Ja ne verujem da se ti zoveš Marko.” U tom slučaju treba da dokažeš da se zoveš Marko. Šta će biti tvoj dokaz? Tvoja đačka kwižica, ili tvoj pasoš, ili tvoj izvod iz kwige rođenih, ili možda tvoja preplatna karta za autobus, biće tvoj dokaz. Ako nešto od toga pokažeš ovom čoveku, on će morati da ti veruje.

A sada da ti iznesemo jedan naučni primer. Poznati naučnik Isak Wutn, koji je davno živeo, tvrdio je da postoji nešto što se zove “gravitacija” Zemqe. Onima koji su ga pitali kako to zna, on je odgovorio: “Kada jabuka pada sa drveta, ona pada na zemqu. Ona ne ostaje u vazduhu.” To znači da postoji sila koja privlači jabuku zemqi i on je tu silu nazvao “gravitacija”.

Tako i evolucionisti treba da pokažu neki dokaz da bi svoje teorije učinili verodostojnim. Na primer, teorija evolucije tvrdi da su qudi nastali od majmuna. Mi treba da im postavimo pitawe: Odakle vam takva ideja i da li imate neki dokaz za to?

Ako su qudi postali od majmuna, onda bi trebalo kao dokaz da nađemo fosile organizama koji su poluqudi i polumajmuni. Međutim, takav fosil do danas nije pronađen. Do sada su pronađeni samo fosili qudi i majmuna. To znači da EVOLUCIONISTI NEMAJU APSOLUTNO NIKAKAV DOKAZ DA SU QUDI POSTALI OD MAJMUNA.

Međutim, evolucionisti, ipak, pokušavaju da uvere qude u svoje tvrdwe uz pomoć naročitih scenarija. Kako?

Neki Evolucionistički Scenariji:

1. Evolucionisti prikazuju fosile izumrlih majmunskih vrsta kao da pripadaju organizmima koji su poluqudi i polumajmuni.

Verovatno si video slike kao što je ova gore. Kao što vidiš, evolucionisti prikazivawem ovakvih slika pokušavaju da zbune qude. U stvari, takvi organizmi nikada nisu postojali. U prošlosti oni su bili ili potpuni qudi ili kompletni majmuni, baš kao što danas možemo videti. Niko od poluqudi i polumajmuna, prikazanih na gorwoj slici, nikada nije postojao. To nije moglo da se dogodi. Kao što smo ranije rekli, nije pronađen nijedan fosil koji bi tako nešto potvrdio.

evrim

Međutim, evolucionisti stalno izmišqaju nove scenarije koji se odnose na ovo pitawe. Na primer, kada prikazuju fosil koji pripada nekoj izumrloj vrsti majmuna, oni kažu da je u pitawu fosil organizma koji se nalazi između majmuna i čoveka. Pošto su qudi često vrlo malo obavešteni o tom problemu, mnogi od wih veruju onome što evolucionisti pričaju.

2. Evolucionisti prikazuju fosile qudi koji pripadaju različitim rasama, kao da su to fosili organizama polumajmuna i poluqudi.

Kao što znaš, postoji mnogo različitih naroda na Zemqi. Postoje qudi koji pripadaju narodima kao što su afrički narodi, Kinezi, Indijanci, Turci, evropski na-rodi, Arapi i mnogi drugi. Očigledno je da qudi koji pripadaju različitim narodima imaju različite osobine. Na primer, Kinezi imaju kose oči, neki Afrikanci imaju veoma tamnu kožu i veoma kovrxavu kosu. Kada vidiš jednog Indijanca ili jednog Eskima, odmah znaš da pripadaju narodima koji se razlikuju od tvoga. U dalekoj prošlosti postojali su qudi koji su pripadali različitim narodima i neke wihove osobine možda su bile drugačije u poređewu sa savremenim qudima.

evrim

Kao što je nemoguće i besmisleno da nastupe promene prikazane na ovoj slici, tako su nemoguće i besmislene tvrdwe evolucionista!

Na primer, lobawe qudi koji su pripadali rasi neandertalaca bile su veće od lobawa današwih qudi. Wihovi mišići bili su jači kada se uporede sa našim.

Međutim, evoluiconisti koriste razlike između ove rase i današwih qudi da bi ubedili qude u svoje priče. Na primer, kada pronađu fosil lobawe neandertalca, oni kažu: “Ovo je lobawa čovekovih predaka koji su živeli pre više desetina hiqada godina.” Nekada su pronađeni fosili lobawa mawih u poređewu sa prosečnom veličinom lobawe današwih qudi. Kada pronađu takve fosile, oni kažu: “Onaj kome je pripadala ova lobawa bio je na putu razvoja od majmuna do čoveka.”

insanlar
Indonežanin Kinez Grk Indijac Aborigine

U stvari, čak i danas postoje qudi koji pripadaju različitim narodima koji imaju mawe lobawe od prosečnih. Na primer, veličina lobawe Aborixina je veoma mala. Ali to ne znači da su oni polumajmuni i poluqudi. Oni su normalni qudi baš kao i ti i sva druga qudska bića.

Prema tome, možemo zakqučiti da fosili, koje evolucionisti prikazuju kao dokaze da su qudi evoluirali od majmuna, pripadaju ili vrstama majmuna ili qudskim rasama koje su izumrle. To znači da poluqudi i polumajmuni nikada nisu postojali.

kafatasları

Na gorwoj slici možeš videti predstavnike različitih naroda koji danas žive na Zemqi. Lobawe na slici sa leve strane takođe pripadaju različitim rasama. Kao što možeš da vidiš, danas postoji mnogo različitih rasa qudi. Većina od tih rasa ima različite oblike lobawe.
Evolucionisti uzimaju ove qudske lobawe koje se razlikuju jedne od drugih i prikazuju ih kao da predstavqaju različite vrste organizama. U stvari, razlike koje se po-javquju u osobinama između tih lobawa ne predstavqaju različite vrste organizama, već različite rase qudi.

(a, b, v) Severni narodi
(g, d, đ) Američki crnci
(e, ž, z) Australijanci

Najveće Prevare Evolucionista:

1. Prevara Zvana Pildaunski Čovek

piltdown adamı sahtekarlığı

Prevara zvana Pildaunski čovek u kojoj su evolucionisti spojili vilicu majmuna i lobawu čoveka.

Godine 1912, evolucionisti su pronašli fosil jedne kosti dowe vilice i jednog dela lobawe. Ta kost dowe vi-lice izgledala je kao da pripada majmunu, a deo lobawe ličio je na onaj kao kod čoveka. To jest, prema evolucionistima to je bio polučovek i polumajmun. Za ove delo-ve kostiju tvrdili su da su stari 500 hiqada go-dina i da dokazuju da su qudi evoluirali od majmuna.

Te kosti prikazivane su kao dokazi za evoluciju, tokom skoro 40 godina, u različitim muzejskim postavkama širom sveta. Međutim, 1949. godine, te kosti bile su ponovo ispitivane i postignuti su veoma iznenađujući rezultati. Kost dowe vilice nije bila stara 500 hiqada godina, već samo 2 ili 3 godine. A kost lobawe pripadala je fosilu običnog čoveka koji je bio star nekoliko hiqada godina.

Istina je tako izašla na videlo:

Neki qudi spojili su kost vilice majmuna sa starom qudskom lobawom i premazali ih nekim hemikalijama da bi izgledale što sta-rije. Pošto evolucionisti nisu mogli da pronađu fosil polučoveka i polumajmuna, oni su pokušali da načine lažan fosil. Ovaj događaj zabeležen je u naučnoj istoriji kao najveća prevara učiwena od strane naučnika.

2. Prevara Zvana Čovek iz Nebraske

evrim

Godine 1922. pronađen je fosil jednog zuba. Evolucionisti su tvrdili da ovaj zub poseduje osobine i čoveka i majmuna. Posle toga, na osnovu tog zuba, bila je napravqena slika zamišqenog stvorewa koje je predstavqalo prelaz između majmuna i čoveka. Evolucionisti se na tome nisu zaustavili, otišli su još daqe i naslikali celu porodicu ovog zamišqenog stvorewa.

Nebraska adamı sahtekarlığı

Evolucionisti su na osnovu jednog zuba napravili ovakav crtež.

Svi ovi crteži bili su zasnovani samo na ovom jednom zubu... A sada za trenutak razmisli. Ako bi tebi ispao jedan zub, i onda neko ko te nikada nije sreo uzeo taj zub i tvrdio da može precizno da nacrta tvoj lik posmatrajući ovaj tvoj zub, da li bi mu poverovao? Zar ti ne bi zvučalo kao prevara ako bi on tvrdio da tako može da naslika ne samo tebe, već i celu tvoju porodicu? Očigledno da je potpuno besmisleno pokušavati da se naslika neko stvorewe i wegova porodica samo posmatrawem jednog zuba.

Godine 1927. učiweno je zapawujuće otkriće. Pronađeni su svi delovi skeleta stvorewa kome je pripadao taj zub. Zub nije pripadao ni čoveku, ni majmunu.

On je pripadao sviwi... Ovaj događaj predstavqao je pravi slom za evolucioniste.

evrim sahte çizimleri

Crtež koji se pojavio u magazinu “Sandej tajms” 5. aprila 1964. godine.

Crtež Morisa Vilsona

Crtež N. Parkera objavqen u časopisu “Nejšnal xiografik” iz septembra 1960. godine.

Dokaz da Qudi Nisu Postali od Majmuna:

Discover

Ova lobawa, stara navodno 800 hiqada godina, pripa-dala je qudskom biću. To pokazuje kako evolucionisti sami negiraju svoje tvrdwe.

1. Evolucionisti su pronašli fosile qudi koji su navodno veoma davno živeli. Ti qudski fosili pokazuju da se ne razlikuju kada se uporede sa današwim qudima. Štaviše, period u kome su ti fosili nastali jeste period za koji oni tvrde da qudi tada još nisu postojali. Tada su navodno postojali samo čovekovi majmunski preci.

Na primer, za vreme iskopavawa u jednoj pećini u Španiji, pronađen je fosil deteta koje je navodno živelo pre 800 hiqada go-dina. Kosti lica tog deteta imale su iste osobine kao lice današwe dece. Međutim, kako evolucionisti kažu, pre navodnih 800 hiqada godina qudi nisu postojali. Ali, kada je ovaj fosil pronađen u Španiji, bilo je jasno da su qudi postojali kao qudi od trenutka kada su stvoreni. Nikada nije živelo nijedno stvorewe koje je bilo polumajmun i polučovek.

iskelet

Skelet Toskana Kid dokazuje da su deca nekada izgledala kao današwa, iako su navodno stara чак 1,6 miliona godina.

2. Evolucionisti su otkrili ostatke kamene kolibe. Kada su određivali wenu starost, došli su do zakqučka da je ona navodno stara 1,5 miliona godina. To znači da su qudi, koji su navodno živeli pre 1,5 miliona godina, bili civilizovani. Oni su bili pravi qudi kao i mi. To ponovo čini besmislenim tvrdwe evolucionista, kao što je ona da su qudi evoluirali od majmuna tako što su prvo živeli primitivni qudi (polumajmuni, poluqudi), i da su oni kasnije evoluirali u današwe qude.

3. Jedan od navodno najstarijih fosila koje su pronašli evolucionisti, jeste onaj pod imenom Toskana Kid, za koji tvrde da je star 1,6 miliona godina. Kada je ovaj fosil bio detaqnije proučen, bilo je otkriveno da je pripadao qudskom detetu starom 12 godina, i da bi ono postiglo vi-sinu od 180 centimetara da je dostiglo punu zrelost. Samo ovaj fosil, sa svojom potpunom sličnošću današwim qudskim skeletima, bio je dovoqan da ospori verovawe da su qudi nastali od majmuna.

4. Qudi su jedina stvorewa među svim bićima koja mogu uspravno da hodaju na dve noge. Životiwe kao što su kowi, psi i majmuni imaju četiri noge, a životiwe kao što su zmije, krokodili i gušteri puze po zemqi.

Teorija evolucije tvrdi da su navodno pre nekoliko miliona godina četvoronožni majmuni promenili svoj način hoda u pogrbqeni položaj. Majmuni su nastavili da pogrbqeno hodaju, sve dok jednog dana wihov način hodawa nije postao potpuno uspravan. Formirawe qudskog oblika hodawa bilo je rezultat te promene. Ovakve tvrdwe u teoriji evolucije nisu zasnovane ni na kakvim naučnim dokazima, već na potpunim pretpostavkama. Proučavawa koja su izvršili naučnici posledwih godina dokazuju da su ovakve tvrdwe evolucionista naučno potpuno besmislene!

Proučavawa su pokazala da organizmi najboqe koriste svoju energiju kada hodaju na 2 ili 4 noge. Organizmi koriste dva puta više energije kada pokušavaju da hodaju pogrbqeno i suprotno od wihovog prirodnog položaja.

Dakle, zašto bi majmuni hodajući trošili dva puta više energije, i to tokom nekoliko hiqada godina? To bi bilo isto kao kada bi odrastao čovek pokušao da puzi sa velikim teretom na svojim leđima. Ili bi možda ti, dok ugodno hodaš na svoje dve noge, iznenada odlučio da zastaneš i nastaviš hodawe na svojim dlanovima? Jasno je da nijedan organizam neće promeniti svoj način kretawa koji mu je najugodniji. Bog je stvorio čoveka sa sposobnošću da se kreće na najugodniji način.

iskeletler

Nemoguće je da se majmuni, koji hodaju pogrbqeno na četiri noge, pretvore u qude koji hodaju uspravno na dve noge.

Možemo zakqučiti da teorija evolucije ne može da odgovori na pitawe: “Zašto su četvoronožni majmuni odlučili da jednoga dana počnu da hodaju na dve noge?”

Najveća Razlika

ahtopot gözleri

Da li je razumno reći da su qudi nastali od oktopusa samo zato što wegove oči liče na čovekove?

Najveća razlika između čoveka i majmuna ogleda se u tome što qudi imaju razum, a majmuni ga nemaju. Qudi poseduju znawe, mogu da razmišqaju, razgovaraju i prenose svoje misli drugima koristeći smisleno sastavqene rečenice, da donose odluke, da osećaju, razvijaju umetnost, da crtaju, komponuju melodije, da sviraju i izkazuju qubav i moralne vrednosti. Sve ove spomenute osobine odnose se samo na čoveka. Životiwe ne poseduju ove osobine.

Evo još jednog od brojnih pitawa na koje evolucionisti ne mogu da odgovore. Da bi ličio na čoveka, jedan majmun je morao da pretrpi veliki broj fizičkih promena i dobije druge osobine koje poseduje čovek. Da li u prirodi postoji neka sila koja može dati bilo kome majmunu takve sposobnosti kao što su slikawe, razmišqawe i komponovawe? Naravno da ne!

Bog je stvorio samo qude sa takvim sposobnostima, a životiwama nije dao takve osobine. Čovek je i daqe čovek od onoga dana kada je wegova vrsta stvorena. Ribe su oduvek bile ribe, a ptice su oduvek bile ptice. Nijedan organizam nije predak nekoj drugoj vrsti organizma. Bog je stvoriteq svih qudi i svih bića.

papağan

Razlog zbog koga evolucionisti tvrde da su qudi nastali od majmuna nalazi se u fizičkoj sličnosti koja postoji između wih. Međutim, postoje i drugi organizmi na Zemqi koji su po nekim osobinama mnogo sličniji qudima nego majmuni.

Na slici možeš videti papagaja koji može da priča. Oktopusi imaju oči koje su veoma slične qudskim. Mačke i psi slušaju i prate pokrete, baš kao i qudi. Šta bi pomislio ako bi ti neko rekao da su qudi nastali od psa, ili od papagaja, ili od oktopusa?

Kao što vidiš, nema nikakve razlike između ovakvih ideja i onoga što pričaju evolucionisti.

 

15 / total 19
Knjigu “Deco Darvin Nije Znao Istinu” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top